ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง