ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง