ชื่อเรื่อง : วัสดุหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง ๑.หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Pan Tum pc-๒๑๐Ev p๒๕๐๐W จำนวน ๓ กล่อง ๒.หมึกปริ้นเตอร์ รุ่น Fuji xorox P๑๑๕W CT ๒๐๒๑๓๗ จำนวน ๑ กล่อง