องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งเต็นท์สินค้า OTOP ตามโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งขบวนแห่ ตามโครงการบวงสรวงพระพรหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าสังข์ ระหว่างวันที่ ๑-๒,๕-๙,๑๒-๑๖,๑๙-๒๓,๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ รวม ๒๐ วันทำการ จำนวน ๗๓ คน จำนวน ๑,๔๖๐ ถุงๆละ๖.๘๙บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๕๙.๔๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ระหว่างวันที่ ๑-๒,๕-๙,๑๒-๑๖,๑๙-๒๓,๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ รวม ๒๐ วันทำการ จำนวน ๓๑๕ คน จำนวน ๖,๓๐๐ ถุงๆละ๖.๘๙บาท เป็นเงิน ๔๓,๔๐๗.๐๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อ๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๒.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากโรงสีข้าวประชารัฐบ้านหนองบัวเลิง ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสวนมอญ หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้น จากที่นายบุญแสง สีแก้ว ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน ๑๒๐ กิโลกรัม เพื่อโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปรับปรุงดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนางบัวสอน ภูใจ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Oo.๔o x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านแม่เสาร์ อ่อนเฉวียง ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน บษ ๑๔๙๒ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Hp officejet ๗๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๒๔ (ห้องกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนายอ่อนจันทร์ บรรจง ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนายโกวิท หงส์สอ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนายสำรอง ชนะพันธ์ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๖ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๕ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนางคำเรียน อกศรี ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงโครงการลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง จำนวน ๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ ๑๔ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้าน นายกฤษหิรัญ ราโช ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนางอำพร ไม้แก้ว ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ตามสภาพพื้นที่ หรือมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๙ สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนายกา หงส์สอ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลป่าสังข์ สถานที่ดำเนินการภายในตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เกรดปรับแต่งพื้นทางตลอดสาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐,๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๒.ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลป่าสังข์ สถานที่ดำเนินการภายในตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เกรดปรับแต่งพื้นทางตลอดสาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐,๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๒.ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนดินและถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายในตำบลป่าสังข์ สถานที่ดำเนินการภายในตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เกรดปรับแต่งพื้นทางตลอดสาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐,๒๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๑,๑๖๐.๐๐ ตร.ม. และลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๒.ลบ.ม. ตามเอกสารรายละเอียดแนบท้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุหมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าสังข์ ระหว่างวันที่ ๑-๓,๖-๑๐,๑๓-๑๗,๒๐-๒๔,๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๒๒ วันทำการ จำนวน ๗๑ คน จำนวน ๑,๕๖๒ ถุงๆละ๖.๘๙บาท เป็นเงิน ๑๐,๗๖๒.๑๘บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ตรานมโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ระหว่างวันที่ ๑-๓,๖-๑๐,๑๓-๑๗,๒๐-๒๔,๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวม ๒๒ วันทำการ จำนวน ๓๑๖ คน จำนวน ๖,๙๕๒ ถุงๆละ๖.๘๙บาท เป็นเงิน ๔๗,๘๙๙.๒๘บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน 2153 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์จำนวน ๒,๑๓๐ กล่องๆละ๘.๑๓บาท เป็นเงิน ๑๗,๓๑๖.๙๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที รสจืดชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. จำนวน ๙,๕๔๐ กล่องๆละ๘.๑๓บาท เป็นเงิน ๗๗,๕๖๐.๒๐บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กการบริหารส่วนตำบลป่าสังข์จำนวนนักเรียน ๗๑ คนละๆ 27 บาท ต่อ/วัน เป็นเงิน ๑,๙๑๗ บาท จำนวน ๒๐ วัน จำนวนเงิน ๓๘, ๓๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางหนูกาน มะลิมาตย์ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนภายในตำบลป่าสังข์ ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลป่าสังข์ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร บ้านดอนแคน หมู่ที่ ๑๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากบ้านนางหนูกาน มะลิมาตย์ ถึง จนสิ้นสุดโครงการ ผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับแต่ง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ สถานที่ก่อสร้าง กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองคู (คุ้มงูเหลือมน้อย) หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๕.๖๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านร่องคำ หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้นจากสี่แยกบ้านนางจันดี สีหานาม ถึง จนสิ้นสุดโครงการ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาปิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.ป่าสังข์ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
1 - 50 (ทั้งหมด 195 รายการ) 1 2 3 4