messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ และประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ[20 มีนาคม 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)[11 มีนาคม 2567]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [11 มีนาคม 2567]
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [26 มกราคม 2567]
งานประเพณี กวนข้าวทิพย์ วัดบ้านหนองทุ่ม[27 ตุลาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาดเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย[25 ตุลาคม 2566]
วันปิยมหาราช[23 ตุลาคม 2566]
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม วัดบ้านป่าสังข์[15 ตุลาคม 2566]
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[13 ตุลาคม 2566]
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ ครั้งที่ 4/2566[25 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)