องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางสาวมะลิ ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-4198951
นางมุกจินันท์ เหนือคูเมือง
นักวิชาการพัสดุ
นางมลิชาติ เติมใจ
นักวิชาการคลัง
นางสมปอง วงค์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจุฑามาศ ภูกาบเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์ธิมา โทนหงส์ษา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศยามล อุดมพร
จ้างเหมาบริการ
นายรังสิวุฒิ พรมสา
จ้างเหมาบริการ