องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัด
นางยุพา นรชาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0918628264
นาบบุญลือ ทดแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 098-3578956
นางถนอมกิจ เฉนียง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวช่ออ้อย นนท์ชนะ
นิติกร
นางชฎารัตน์ ปิตะบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวัชรชัย วรรณสิงห์
นักวิชาการเกษตร
นายสรศักดิ์ จันทร์เหลือง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริวรรณ สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางประไพลิน สว่างแสง
นักวิชาการศึกษา
นางดวงสมร ทดแทน
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.สมยศ วงค์คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติ บัวมาตย์
คนงานทั่วไป
นางสาวฐปณีย์ ยิ่งกำแห่ง
แม่บ้าน
นางวาสนา วรรณสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นายพิทักษ์ บรรจง
จ้างเหมาบริการ