องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle สภาพทั่วไป
1.สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง ตำบลป่าสังข์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้ - ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน - ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย - ทิศตะวันออก ติต่อกับ ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง - ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน 1.2 เนื้อที่ ตำบลป่าสังข์มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,226 ไร่ 1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ดอนและราบ ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 1.4 จำนวนหมู่บ้าน – จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน – จำนวนประชากร 5,894 คน แยกเป็น ชาย 2,963 คน หญิง 2,931 คน – ความหนาแน่นเฉลี่ย 206 คน/ตารางกิโลเมตร – จำนวนครัวเรือน 1,428 ครัวเรือน รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 1 ป่าสังข์ 248 259 507 136 2 ดอนแคน 254 251 505 121 3 ร่องคำ 377 389 766 197 4 ดงเค็ง 278 298 576 132 5 หนองบัวเลิง 150 145 295 69 6 โคกมอน 249 255 504 117 7 หนองทุ่ม 319 321 640 164 8 ดอนดู่ 73 47 120 34 9 ป่าม่วง 125 145 270 71 10 หนองคู 119 109 228 59 11 โนนเมือง 107 108 215 45 12 เหล่าสวนมอญ 212 204 416 88 13 ดอนแคน 169 160 329 68 14 ป่าสังข์ 262 261 523 127 รวม 2,932 2,938 5,894 1,428
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการผลิตภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยาสูบ ผักสวนครัว ถั่วลิสงและมีการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร และเป็ดไก่ 2.2 หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ – โรงสีขนาดกลางและเล็ก 34 แห่ง – ร้านค้าขายของชำขนาดเล็ก 26 แห่ง – ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 5 แห่ง – ปั๊มน้ำมันแยกหัวฉีด 2 แห่ง – ปั๊มน้ำมันแยก (หลอด) 7 แห่ง – ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง – ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า 1 แห่ง – ร้านเสริมสวย 4 แห่ง – กองทุนหมู่บ้าน 19 แห่ง
3.สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา(ขยายโอกาส) 2.โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล(ขยายโอกาส) 3.โรงเรียนบ้านโคกมอน 4.โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสังข์ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแคน 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องคำ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมอน *** ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ตำบลป่าสังข์) (1 แห่ง)ตั้งอยู่ที่บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 3.2 สาธารณสุข – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสังข์ ตั้งอยู่บ้านป่าสังข์ หมู่ที่ 1(1 แห่ง) – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผงพิเศษตราร่มชูชีพร่องคำ ตั้งอยู่บ้านร่องคำ หมู่ที่ 3(1 แห่ง)