messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลป่าสังข์ อำจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานการรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมาตรฐานในการตรวจสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศราคากลางกล้องวงจรปิด CCTV poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปได้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง แก้ไขประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 3 (ต.ค.2565 ถึง มิ.ย.2566)ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศ อบต.ป่าสังข์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
การจัดทำแนวปฏิบัติDos _ Don’ts poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ครับ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มี.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 มี.ค.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าสังข์ สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มี.ค. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4