องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๔๒-ฉบับ-Update-ล่าสุด-1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.-2562-1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.2537-ฉบับที่-7
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2552
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติ-การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น-พ.ศ.-๒๕๖๒-1
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1