องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าสังข์
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญทัน วงศ์อามาตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 090-1935270
นายสุวัฒน์ ราโช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 082-6979262
นายเสาร์ แสนมาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 085-4633202
นายสมสี วงค์อินตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 099-0992353
account_box สมาชิกสภา
นายกัณหา วงศ์อามาตย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 089-0727651
นายนพดล นาคำสี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 089-5360576
นายสมเกียรติ เปรมปราโมทย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 2
นายเจริญ สุวงศ์ษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 3
นายทองสุข ชะลอ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 4
นายคมสรร สีลาวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 5
นายกิตกร ภูกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 6
นายจุมพล วงค์อินตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 7
นายชมพู สุวรรณวิเศษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 8
นายชูเกียรติ ไชยป่ายาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 10
นางสาวพัชรี เพิ่มพูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 11
นางสาวสุบิน ฤทธาพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 12
นางจันทราวรรณ ทำนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 13
นายสมสี พนมเขต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์ หมู่ที่ 14
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.ป่าสังข์
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 087-2275624
account_box สำนักปลัด
นางยุพา นรชาญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0918628264
นาบบุญลือ ทดแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 098-3578956
นางถนอมกิจ เฉนียง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวช่ออ้อย นนท์ชนะ
นิติกร
นางชฎารัตน์ ปิตะบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวัชรชัย วรรณสิงห์
นักวิชาการเกษตร
นางสาวศิริวรรณ สารางคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางประไพลิน สว่างแสง
นักวิชาการศึกษา
นางดวงสมร ทดแทน
นักทรัพยากรบุคคล
จ.ส.อ.สมยศ วงค์คำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติ บัวมาตย์
คนงานทั่วไป
นางสาวฐปณีย์ ยิ่งกำแห่ง
แม่บ้าน
นายจิรศักดิ์ วงศ์อินตา
คนขับรถยนต์
นางวาสนา วรรณสิงห์
จ้างเหมาบริการ
นายพิทักษ์ บรรจง
จ้างเหมาบริการ
chevron_right งานการศึกษา
นางประไพลิน สว่างแสง
นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 081-3205155
นางบุญเย็น วงค์อินตา
ครู คศ.2
นางสาวจงจิต บุญภา
ครู คศ.2
นางสุรนีย์ นาคำสี
ครู คศ.2
นางสาวทองปน สอนภักดี
ครู คศ.2
นางนิ่มอนงค์ บุญพา
ครู คศ.2
นางสาวดาวเสด็จ นามมณี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางประภาส สีหานาม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิราพร สีภูงา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางจริยา เจริญสุข
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
chevron_right งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ส.อ.สมยศ วงค์คำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ : 085-7726267
นายลือชัย สุวรรณที
พนักงานดับเพลิง
นายประจักษ์ บรรจง
พนักงานดับเพลิง
นายวชิรากรณ์ แสนมาตร
พนักงานดับเพลิง
นายชัชชัย โคตรทิพย์
พนักงานดับเพลิง
นายปรีญา ศรีภูงา
พนักงานดับเพลิง
นายวุฒิชัย กิมภา
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธภูมิ ทำนา
พนักงานดับเพลิง
นายชัยวัฒน์ แสนมาตร
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางสาวมะลิ ปาโส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 091-4198951
นางมุกจินันท์ เหนือคูเมือง
นักวิชาการพัสดุ
นางมลิชาติ เติมใจ
นักวิชาการคลัง
นางสมปอง วงค์อินตา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางจุฑามาศ ภูกาบเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจันทร์ธิมา โทนหงส์ษา
จ้างเหมาบริการ
นางสาวศยามล อุดมพร
จ้างเหมาบริการ
นายรังสิวุฒิ พรมสา
จ้างเหมาบริการ
account_box กองช่าง
นางสาวชยุตรา ประโม
นายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 098-2303051
นายวีรวุฒิ คู่กระสังข์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชญาภา ศรีทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเทพเมที วรรณสิงห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายพเยาว์ เก่งสาริการ
จ้างเหมาบริการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ส.ต.ท.สุรพล พรเสนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสังข์
โทรศัพท์ : 087-2275624
นางกุหลาบทิพย์ บุศย์รัศมี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : 097-9614949